VERANTWOORDING

verantwoording

 

De verantwoording op deze pagina refereert deels aan de tijd dat de stichting nog 'Zorgeloos met Diabetes naar School' heette. In november 2019 hebben we een doorstart gemaakt onder de nieuwe naam 'Zorgeloos naar school'. Voor de verslaggeving van voor 2018 verwijzen we  naar de desbetreffende website.

2020 was het jaar van consolidatie en erkenning

info graphic Gids cijfers en impact cijfers.pngDe positieve response op onze aandoening-overstijgende aanpak is door het jaar heen bekrachtigd, zowel door ouders, leerlingen, scholen als onderwijs- en zorgproffesionals. In ons jaarverslag van 2020 met financieel overzicht en kaskommissieverklaring wordt dit verder toegelicht. Hieronder volgen de belangrijkste punten in het kort,

Er zijn in 2020 zijn bijna 1000 gidsen aangevraagd en zijn de verschillende onderdelen van de gids ruim 7000 keer gedownload van deze site. Daarnaast hebben we de nieuwe mogelijkheden rondom afstandsonderwijs voor onze doelgroep, onstaan door Corona, met beide handen aangegrepen en een sterke lobby richting Den Haag gevoerd in samenwerking met een stel partnerorganisaties.

We durven nu ook wel te stellen dat door onszelf te dwingen ons succesvolle 'diabeteskunstje' om te denken in een aandoening-overstijgende aanpak, onze grootste meerwaarde hebben gecreëerd. Meerwaarde door de behoeften van deze eerst zo versplinterde groep kinderen in het onderwijs als geheel op de kaart te zetten.

Erkenning kwam ook in de vorm van het winnen van twee impactprijzen, zowel van PGOsupport als van de Goeden Doelen Sector als geheel.  

In de infographic en dit filmpje een korte impressie van hoe we het jaar memorabele jaar 2020 samen beleeft hebben. 

Beleidsplan 2020-2025, integriteitsbeleid, impactstrategie en onze statuten.

Ons beleidsplan 2020-2025 is hier in te zien. In 2021 zijn we naar aanleiding van onze impactprijzen verder aan de slag gegaan met onze impactstrategie, uitgewerkt in een verandertheorie en stappenplan voor dataverzameling en analyse. Daarnaast hebben we in in 2021 ons integriteitsbeleid besproken en vastgelegd. Tesnlotte zijn dit onze statuten van tijdens de oprichting (2015) en de gewijzigde statuten (2019).

2019 was het jaar van transitie

Hierbij ons jaarverslag 2019, met het financieel overzicht en de verklaring van de kascommisie. Wederom bleek 2019 een enerverend jaar voor de stichting te zijn. Niet alleen is een nieuw speerpunt namelijk, de diabetesvriendelijke school, zoals gepland, uitgewerkt. Daarnaast hebben we online onderzoek uitgevoerd naar de toegevoegde waarde van de diensten en producten van de stichting, waaruit blijkt dat de diabetesgidsen daadwerkelijk aanzetten tot goede afspraken op school. Tenslotte hebben we dit jaar succesvol een gids ontwikkeld voor leerlingen met chronische aandoeningen in het algemeen. Tijdens dit proces hebben we de enorme meerwaarde ervaren van het op de kaart te zetten van deze groep als geheel, zowel tijdens de voorlichting als in de lobby.

Dit alles heeft ons ertoe gezet om zowel intern als met externe partijen te reflecteren op wat dit alles betekent voor de toekomst van de stichting. Daarbij is geconcludeerd dat de knelpunten ‘ik kan niet, mag niet en wil niet’ ten aanzien van diabeteszorg op school fors hebben aangepakt door middel van lobby en voorlichting. Uiteindelijk hebben we na deze zorgvuldige afweging besloten om onze doelgroep en doelen nu officieel uit te breiden van diabetes naar chronische aandoeningen in het algemeen. Floor Kaspers, onze voorzitter, licht onze transitie hier toe. Daarbij is niet alleen onze naam en logo veranderd en een nieuwe website gelanceerd. Ook is onze aanpak daaraan aangepast en verwerkt in een nieuw vijfjarenplan.

Goed Doel Keurmerk

Met trots dragen we al sinds 2017 het keurmerk Goed Doel, een erkenning van de Toezichthouder Goede Doelen (CBF). 

CBF-ERKEND.png

Dit betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet je zeker dat wij daadwerkelijk bijdragen aan onze missie zorgeloos naar school, zorgvuldig omgaan met iedere euro en jaarlijks verantwoording afleggen. De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. 

Transparantie in één oogopslag
Ons CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van onze organisatie. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

ANBI status

ANBIlogo.pngOnze stichting is in ook in 2017  door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat we geen schenkings- en /of successierecht hoeft te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die we ontvangen. Het volledig geschonken bedrag gaat naar onze missie zorgeloos met diabetes naar school.

Voor jou betekent het dat je gift aan ons aftrekbaar is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl.

Terugblik op 2018 en daarvoor

Ons jaarverslag 2018 is een reflectie een spannend lobby jaar. Dat jaar stond namelijk in het teken van de lobby 'Diabeteszorg op school, de vrijblijvendheid voorbij'. Naast het jaarverslag is er een korte filmische terugblik op dit uitdagende en uiteindelijk zo succesvolle jaar. De jaarcijfers vind je hier met een verklaring van de kascommissie. Voor de verslaggeving van voor 2018 verwijzen we naar deze website.